تولید قالب گلدان های زیست تخریب پذیر از کود دامی و ضایعات چوب!

تولید قالب گلدان های زیست تخریب پذیر از کود دامی و ضایعات چوب: اثرات چسباننده های طبیعی بر عملکرد مکانیکی و زیست تخریب پذیری است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی استفاده از ضایعات دامپروری و خاک اره در ساخت قالب گلدان های تجزیه پذیر به عنوان جایگزین مناسب برای قالب گلدان های پلاستیکی است. 

شش نسبت مخلوط کود دامی و خاک اره همراه با سه نوع چسب طبیعی (پشم گوسفند، نشاسته ذرت و نشاسته) استفاده شد.

پشم گوسفند: نشاسته ذرت) در فاز اول پروژه فاز I در سه تکرار تکرار شد تا بهترین ترکیب برای هر عامل اتصال شناسایی شود.

 استانداردهای بین‌المللی حکم می‌کنند که ارزیابی قالب گلدان‌های بیولوژیکی شامل بررسی‌های مربوط به تورم ضخامت، پیوند داخلی و جذب آب است. 

قالب گلدان

مقایسه میانگین داده‌های فاکتوریل حاصل با استفاده از روش‌های Tukey و TOPSIS نشان داد که تولید قالب گلدان‌های زیستی با مخلوط 80 درصد کود دامی و 20 درصد خاک اره ممکن است بهترین نتایج را برای هر سه نوع گلدان ارائه دهد.

فاز دوم پروژه شامل استفاده از آزمایش های مزرعه ای و کشت بوته های گوجه فرنگی در مقایسه مستقیم با یک گلدان نمونه تجاری بود.

گلدان بهینه برای هر عامل اتصال در فاز I در ارزیابی استفاده شد. آزمایشات صحرایی نشان داد قالب گلدان های تولید شده با 80 درصد کود دامی و 20 درصد خاک اره با استفاده از نشاسته ذرت برای چسبندگی از نظر تجزیه پذیری و خواص فیزیکی و مکانیکی بهترین عملکرد را داشتند.