بنتونیت یزد راه حلی مناسب برای کاهش آلایندگی هوا در تهران!

در بررس های آزمایشی بنتونیت باید بدانید که نقطه بار صفر مشخصه بسیار مهمی است که PH را تعیین می کند که در آن سطح جاذب خنثی الکتریکی خالص دارد pHZPC با استفاده از روش تیتراسیون pH نمک مولار-رابرت [31] تعیین شد.

چندین سوسپانسیون با غلظت NaCl 0.001 مولار در سطوح مختلف pH تهیه شد سپس به هر سوسپانسیون NaCl جامد اضافه شد تا غلظت 1/0 مولار ایجاد شود pH نهایی سوسپانسیون اندازه‌گیری شد تفاوت بین pH تعادل در 0.001 مولار NaCl و pH نهایی در 0.1 مولار NaCl، ΔpH، به عنوان تابعی از pH نهایی تعیین شد.

ارزیابی میکروبیولوژیکی:
این بخش از مطالعه برای به دست آوردن اطلاعات در مورد کیفیت میکروبیولوژیکی نمونه های بنتونیت یزد انجام شد.

این با ارزیابی وجود یا عدم وجود میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا مختلف: اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا و گونه‌های سالمونلا مشخص شد.

روش آزمایشی زیر مطابق با الزامات و دستورالعمل های فارماکوپه ایالات متحده (2007) اقتباس شد آنالیزها هم نمونه های تیمار نشده و هم نمونه های تیمار شده را پوشش می دهند.

بنتونیت یزد

برای اعمال آزمایش، مقدار ده گرم (10 گرم) از هر نمونه بنتونیت وزن شده و با 100 میلی لیتر بافر فسفات (pH 7.2) همگن شد رقت های سریالی ده برابری هموژنه نیز تهیه شد محیط آگار هضم سویا-کازئین (Oxoid) استریل شد، در دمای 45 درجه سانتی گراد سرد شد و به عنوان محیط کشت استفاده شد.

سپس یک میلی لیتر از هر رقت به ظروف پتری استریل شده منتقل شد سپس 15 میلی لیتر از محیط کشت به هر پلیت اضافه شد سپس، صفحات برای اطمینان از اختلاط خوب محیط و نمونه ها ارتعاش داده شدند.

پس از انکوباسیون در حالت معکوس برای یک دوره بین 48 تا 72 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد، تعداد کلنی های میکروبی (که به صورت واحد تشکیل کلنی در هر گرم (cfu/g) بیان می شود) فقط از پلیت های تولید کننده 30 تا محاسبه شد 300 مستعمره، در حالی که صفحات دیگر دور ریخته شدند.

آزمایش برای گونه های اشریشیا کلی و سالمونلا:
شناسایی گونه های اشریشیا کلی و سالمونلا با افزودن محیط لاکتوز مایع به نمونه برای ایجاد 100 میلی لیتر و سپس انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد انجام شد محیط برای رشد میکروبی آزمایش شد.

سپس، بخش‌های یک میلی‌لیتری در ظروف حاوی 10 میلی‌لیتر سلنیت سیستین مایع و محیط‌های تتراتیونات مایع، مخلوط شده و در (37 درجه سانتیگراد، 12 تا 24 ساعت) انکوبه شدند.